پایان دوران روکوکو – حقوق نیوز

کودک کم کم آماده میشود آنها را به گونهای دیگر و متفاوت نقاشی کند. بنا به نظریه اشولر هائویک، کودک در سه سالگی خطوط عمودی را بیش از خطوط افقی رسم میکند زیرا بیانگر اظهار وجود کودک است.کودک سه ساله میتواند، دایره و یا فضای بسته و نیز شکلهای مربع و مستطیل رسم کند. ماکان بند سعی کرده تا در این اهنگ حس و احساس خود را به خوبی بیان کند و با انتشار نقاشی بتواند دوباره جای پای خود را در دنیای موسیقی محکمتر کند. کودکان معمولاً در یک سالگی مداد در دست میگیرند و به جای خط کشیدن با آن بر روی کاغذ میکوبند بنابراین نمیتوانند اثری بر جای گذارند. کودکان بزرگتر و یا دبستانیها، گرایش فراوان به یادگیری و گسترش مشاهدات دقیق بر پایه ریزهکاریها دارند. در نقاشیها، قسمتهایی از اشیا و یا اشخاص که قابل رؤیت نیستند، بهطور کامل نشان داده میشود. در فرآیند زیرسازی، برآمدگیها و فرورفتگیهای تمام سطوح برای به دست آوردن نتیجه صاف و یکدست، با بتونه کاری انجام میشود. او به دلخواه خود چندین حرکت را تکرار میکند تا اینکه نخستین خطنگاری او که از چندین حلقه تشکیل شده به دست آید؛ و بالاخره خطهای فنری شکل ظاهر میشود (فراری، ۱۳۷۳: ۲۰).

در ۱۸ تا ۲۰ ماهگی بهطور کامل موفق به خط کشیدن میشوند (همان، ۱۳۷۳: ۱۹). دورههایی که کودک از مرحلهی خط خطی کردن تا نمادها، شکلها و واقع گراییهای بصری، میگذراند، همه تجربههای با ارزشی هستند. شاید هنگام نقاشی خانه میان این همه رنگ ساختمان سردرگم شوید. استایل های متفاوت را به کار بگیرید تا کم کم در آن خبره شوید. کودک چهرهی انسان را با رنگهای آبی، سبز و بنفش رنگ آمیزی میکند تا آن که به دورهای برسد که رنگ پوست برای او به اندازه کافی مهم شود و کاری متفاوت انجام دهد. در نقاشی کودک خود را از ممنوعیتها رها میکند و ناخودآگاه درباره کشفیات و دلهرههایش صحبت میکند. موزه نقاشی پشت شیشه ایران دومین موزه نقاشی پشت شیشه در جهان و تنها موزه مستقلی است که به یکی از شاخههای نگارگری اختصاص داده شده است. گویی آنها جهانی نو در پیش رو دارند، جایی که کنجکاوی آنها را نقاشی برانگیخته کرده است و با کشف و نوآوری همراه میکند.

در اواخر سه سالگی شروع به کشیدن اشکالی میکند که شبیه خانه و یا خورشید است. سپس، در صورت نیاز، از یک قوطی دایرهای یا نقاله برای ترسیم خورشید استفاده کنید. این کار را تا چند ردیف تکرار کنید تا تمام ورق کاغذ پر شود (سعی کنید که ردیفها در چند نقطه باهم همپوشانی داشته باشند). هشت تا دوازده سالگی دورهی چیرگی و تسلط است. در دو سالگی خطوط دایرهای و زاویهدار ظاهر میشوند. خطهای افقی قبل از خطوط عمودی ظاهر میشوند ولی بهطور کلی در مرحله اول، کودک خطوطی در جهتهای مختلف رسم میکند خواه بهصورت افقی و عمودی و یا دایرهای. موضوع نقاشی در این دوران نسبت به قبل بسیار جسورانه تر شده وشاید برخی از نقاشی های این سبک، با استاندارد امروز، پرنوگرافیک محسوب شوند. خطخطی کردن برای بچههای ۱۸ ماهه بسیار مفید است چرا که ماهیچههای کوچک بدن آنها زودتر ورزیده میشود و کودک رابطه میان احساسات درونی و حرکات بیرونیاش را تمرین میکند.(کروز، ۱۳۸۴: ۸۵). صورت چون بسیار اهمیت دارد، تنها کشیده میشود. نقاشی در تشکیل شخصیت کودک اهمیت بسزایی دارد و به کودک امکان میدهد تا اطلاعات و اعمالی را که از دنیای بیرون کسب میکند از هم جدا سازد.

شفافیت: کودک در ابتدا واقعیت بیرونی را نسخهبرداری نمیکند بلکه آن را چنان که شناخته است معرفی میکند. در سن شش سالگی آدمکی که رسم میکند دارای گردن و دو دست هم هست که در انتهای بازو قرار گرفته است (فراری، ۱۳۷۳: ۳۴). در سن چهار و نیم سالگی کودک بدن آدمک را میکشد. این نشریه که هر ماه نقاشیهای برگزیده از آثار ارسالی را انتخاب و منتشر میکند، این بار نقاشی کودکان محک را انتخاب و چاپ کرد و نقاشی «نازنین» و «مهران» فرزندان محک برنده این شماره بود. خط دارای بار شدید بیانی و قدرت وجودی خاصی است که پویایی و بنیان شکل از آن ناشی میشود (فراری، ۱۳۷۳: ۸۶) در نقاشیهای کودکان ضعف عصبی، با فشردگی و کوتاهی خطوط و پرخاشگری با قطعه قطعه کردن و به هم پیچیدن خطوط نشان داده میشود (همان: ۸۷) (تصویر ۵ و ۶). دنیای موسیقی خوشحال است که ماکان بند با آن صدای خاص و جذابش دوباره اهنگ فوق العادهای منتشر کرده است و دنیای موسیقی را منور به حضور خود کرده است. امیدواریم از شنیدن صدای ماکان بند در اهنگ نقاشی لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید