بررسی مراحل و ویژگیهای نقاشی کودکان و تقویت خلاقیت

پیشرفت در حرفه نقاشی بستگی زیادی به دانش، پشتکار و خلاقیت شخصی دارد. در مرحله بعد، بهعنوان پیشرفت «من» و سازگاری اجتماعی بهکار میآید. در این نوع نقاشی علایم خاصی مانند پنجه، علم، صور هندسی با ترکیبی از رنگهای غلیظ، پیچها و قوسهای جذاب و حروف درهم استفاده میشود.به هر حال نقاشی با قدمت ایرانی هنوز هم بهعنوان یکی از بزرگترین سبکهای نقاشی در جهان مطرح است. در همین زمان به همت خواجه رشیدالدین فضلالله مرکزی علمی و هنری به نام ربع رشیدی در تبریز ایجاد شد که باعث تشویق و ترغیب هنرمندان و دانشمندان شد. نقاشیهای کودکان محک، برگزیده ماهنامه «۷ روز زندگی» شد. کارهای هنری کودک به شدت تحتتأثیر آرزوها و ترسهای ناخودآگاه او قرار دارند بین پارهای از ویژگیهای نقاشی کودکان مانند استفاده از رنگهای سرد و یا تیره، نارسایی در رسم خطوط، قرار دادن نقاشی در محل خاص از صفحه و حذف اعضای بدن، با بعضی از اختلالات خاص مثل اختلال در تکلم و مشکلات خواب کودک، رابطه معناداری وجود دارد. کودکان درونگرا، برای آدمک، پا نمیگذارند و یا او را به حالت نشسته نقاشی میکنند. هدف نگارش این مقاله، اطلاعرسانی به خانوادهها و مربیان هنردر آموزش صحیح به کودکان و شناخت بیشتر نقاشیهای کودک برای رشد و ارتقای هرچه بیشتر کودک است.

کودکان مبتلا به سرطان هر روز بخشی از زمان خود را در اتاق بازی که پر از خاطرههای خوش و رنگی برای آنها است، با همراهی کارشناسان و داوطلبان واحد روانشناسی میگذرانند و علاوه بر بازی و شادمانی به آموزش و یادگیری نیز مشغول هستند. کودکان با اندک توانایی بیان و نیروی خود نقاشی میکنند. هر کودکی که دارای خصوصیات روانی مخصوص به سن و سال خود است. خط دارای بار شدید بیانی و قدرت وجودی خاصی است که پویایی و بنیان شکل از آن ناشی میشود (فراری، ۱۳۷۳: ۸۶) در نقاشیهای کودکان ضعف عصبی، با فشردگی و کوتاهی خطوط و پرخاشگری با قطعه قطعه کردن و به هم پیچیدن خطوط نشان داده میشود (همان: ۸۷) (تصویر ۵ و ۶). کودکان مبتلا به سرطان یاد میگیرند چگونه افکار و خلاقیت خود را در نقاشی ترسیم کنند و امیدهای خود را در زندگی، با رنگ به تصویر بکشند. ۴. تصویرسازی: در این مرحله کودک به کمک لکههای رنگ پدید آمده روی مقوا، سعی در به وجود آوردن تصویر میکند. با تقلید مخالف بودند و سعی داشتند در آثارشان از عناصر سنتی استفاده کنند. ماکان بند با آهنگ نقاشی سعی دارد تا دوباره اوج احساس و مسئولیت پذیری کاری خودش را نشان دهد تا بتواند باز هم رضایت هوادارنش را کسب کند.

ماکان بند با آگاهی از این موضوع با وسواس و دقت بیشتر در انتشار آهنگ نقاشی تمام سعیش را کرده تا اثری خوب و فوق العاده خلق کند. به همین دلیل اگر به کودکان از سنین پایین تمرین و کپی را بیاموزیم، اشتباه بزرگی کردهایم (فراری، ۱۳۷۳: ۱۰). این درک حجم و فضا منحصر به کودکان است. این آهنگ در سبک (ژانر) اهنگ پاپ خوانده شده است. در ۱۸ تا ۲۰ ماهگی بهطور کامل موفق به خط کشیدن میشوند (همان، ۱۳۷۳: ۱۹). کودکان معمولاً در یک سالگی مداد در دست میگیرند و به جای خط کشیدن با آن بر روی کاغذ میکوبند بنابراین نمیتوانند اثری بر جای گذارند. اثر یا خط نامشخص؛ ۲. نقاشی بهصورت واژگون: این امر اغلب وقتی اتفاق میافتد که کودک شش یا هفت ساله میخواهد کوچهای را با تمام خانهها ترسیم کند. وقتی که کودک میآموزد درختها دارای ریشه هستند، در نقاشیهایش درخت را با ریشهاش نشان میدهد.

یک دلیل مهم برای افزایش چشمگیر قیمت تابلوها، افزایش تقاضا برای خرید آنهاست؛ بدین معنی که هر گاه تابلویی خواهان بیشتری داشته باشد به همان نسبت قیمتش افزایش پیدا میکند و وقتی تقاضا بالا رفته و عرضه کاهش یابد، قیمت تابلوها نجومی و انحصاری میشود. اگر تمایل دارید کودک تان در کشیدن نقاشی های فانتزی مهارت پیدا کند بهتر است ابتدا رنگ آمیزی ها با طرح های فانتزی را در اختیار او قرار دهید تا از آن ها ایده بگیرید. تعداد زیادی از هنرمندان نقاش و طراحان داخلی پاریسی دست به اجرا و خلق آثار هنری جدیدی در خانه ها و قصرهای اشخاص ثروتمند با استفاده از این سبک زدند. در نقاشیها، قسمتهایی از اشیا و یا اشخاص که قابل رؤیت نیستند، بهطور کامل نشان داده میشود. خطهای افقی قبل از خطوط عمودی ظاهر میشوند ولی بهطور کلی در مرحله اول، کودک خطوطی در جهتهای مختلف رسم میکند خواه بهصورت افقی و عمودی و یا دایرهای.

دیدگاهتان را بنویسید